Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Statut

Na temelju članka 96. Zakona o zdravstvenom osiguranju ( „Službene novine F BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), članka 49. Zakona o ustanovama („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 7/98)  i članka 14. Uredbe o utemeljenju Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:7/02), Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke na 4. sjednici održanoj 26. rujna 2011. godine, donosi :

 

S T A T U T

ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuje se:

1. naziv i sjedište Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke      (u nastavku teksta: Zavod)

2. pravni položaj, zastupanje i predstavljanje

3. pečat Zavoda

4. djelatnost Zavoda

5. ustrojstvo Zavoda

6. tijela Zavoda i djelokrug njihova rada

7. opći akti Zavoda

8. imovina, financiranje i financijsko poslovanje Zavoda

10. javnost rada Zavoda

11. tajnost podataka

12. druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Zavoda.

 

Članak 2.

 

Zavod je javna ustanova koja je utemeljena Uredbom o utemeljenju Zavoda za zdravstveno osiguranje („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:7/02),  koju je donijela Vlada Županije Zapadnohercegovačke na svojoj sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine.

Članak 3.

 

Vlasnik Zavoda je Županija Zapadnohercegovačka.

 

 

II. NAZIV  I SJEDIŠTE

 

Članak 4.

 

Zavod obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: “ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE”.

Naziv  Zavoda  mora  se  istaknuti  na  zgradi  u  kojoj  je  njegovo  sjedište, odnosno  u  kojoj  obavlja  djelatnost  radi  koje  je  osnovan.

 

Članak 5.

 

Sjedište Zavoda je u Grudama, na poslovnoj adresi Trg Herceg  Bosne  broj 1.

O promjeni naziva i sjedišta Zavoda odlučuje Vlada Županije Zapadnohercegovačke (U nastavku teksta: Vlada), izuzev  slučaja  ako  se  radi  o  formalnoj  promjeni  adrese  koja  je  posljedica  promjene  naziva  ulica  ili  kućnih  brojeva  sukladno  odluci  nadležnih  tijela jedinice  lokalne  samouprave.

 

 

III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 6.

 

Zavod je pravna osoba, javna ustanova upisana u sudski registar ustanova.

 

Članak 7.

 

Zavod  posluje  samostalno  u  okvirima  svojih  djelatnosti.

U pravnom prometu Zavod istupa u svoje ime i za svoj račun s neograničenim ovlaštenjima, osim u sklapanju ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju nekretnina Zavoda za što mu je potrebna suglasnost Vlade.

 

Članak 8.

 

Za poduzete obveze u pravnom prometu Zavod odgovara svim sredstvima kojim raspolaže – potpuna odgovornost.

Za obveze Zavoda osnivatelj i vlasnik Zavoda  odgovara solidarno i neograničeno, sukladno  posebnim  propisima.

 

Članak 9.

 

Zavod zastupa i predstavlja ravnatelj  u  okviru  djelatnosti   upisane  u  sudski  registar, uz  ograničenja  utvrđena  posebnim propisima, ograničenja utvrđena ovim Statutom, odnosno posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

 

Članak 10.

 

Ravnatelj Zavoda  može dati, u  granicama  svojih  ovlasti, punomoć  drugoj  osobi  da  zastupa  Zavod  u  postupcima  pred  sudovima, upravnim  i  drugim  državnim  tijelima  i pravnim  osobama  s  javnim  ovlastima, te  u  pravnom  prometu, kao  i  za  obavljanje  pojedinih  poslova  iz  svojega  djelokruga, sukladno  zakonu  i  općem  aktu  Zavoda.

Punomoć  iz  prethodnog  stavka  mora  biti oslonjena  na  posebni  pravni  temelj  koji  predviđa  poduzimanje  određenih  radnji.

 

Članak 11.

 

Pojedina  ovlaštenja  ravnatelj Zavoda može  pisanom  punomoći  prenijeti  na  pojedine  djelatnike  Zavoda.

 

 

IV.  PEČAT

 

Članak 12.

 

Pečat Zavoda je okruglog oblika, promjera 40 mm s koncentrično ispisanim tekstom po obodu pečata punog naziva Zavoda sa grbom Županije Zapadnohercegovačke u sredini i brojem pečata.

Osim pečata iz stavka 1. ovog članka Zavod ima i pečat promjera 20mm, u kojem je u koncentričnom krugu upisan tekst punog naziva Zavoda  i broj pečata.

Bliže odredbe o broju, vrsti i veličini pečata, načinu njihovog čuvanja i uporabi u  Zavodu donosi ravnatelj Zavoda posebnom odlukom.

Postupak izrade i uništenja pečata obavlja se sukladno posebnim propisima.

 

 

V. DJELATNOST

 

Članak 13.

 

Djelatnost Zavoda:

1. provodi politiku razvoja i unaprjeđenja zdravstvene zaštite koja se osigurava

obveznim zdravstvenim osiguranjem

2. planira i prikuplja novčana sredstva obvezatnog zdravstvenog osiguranja

3. obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba, stara se o zakonitom i pravodobnom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštite njihovih interesa

4. obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim

djelatnicima

5. plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima

3. obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba, stara se o zakonitom i pravodobnom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštite njihovih interesa

5. određuje kriterije i način korištenja te visine novčanog iznosa za nadoknadu putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite i nadoknadom za pogrebene troškove

6. određuje visinu nadoknade plaće, najviši iznos nadoknada plaće na teret Zavoda, način valorizacije osnovice za nadoknadu plaća za vrijeme bolovanja zbog bolesti

7. sudjeluje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezatno zdravstveno osiguranje (obavlja obračun dugovanja i

potraživanja troškova zdravstvene zaštite s inozemnim nositeljima zdravstvenog

osiguranja i druge poslove sukladno ovim ugovorom)

8. obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inozemstvu

9. obavlja nadzor i financijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih

zdravstvenih djelatnika sukladno zaključenom ugovoru za tekuću godinu

10. obavlja poslove izrade podzakonskih općih akata u svezi s ostvarivanjem prava iz

obvezatnog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležna tijela Županije

odnosno Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije

11. uređuje ostala pitanja u svezi s ostvarivanjem prava iz obvezatnog zdravstvenog

osiguranja.

 

 

VI. UNUTARNJI USTROJ

 

Članak 14.

 

Zavod je ustrojen kao jedinstvena ustanova sa sjedištem u Grudama i podružnicama – područnim uredima na području svake općine na prostoru Županije Zapadnohercegovačke.

Nazivi  i  sjedišta područnih ureda  Zavoda su  sljedeći:

Područni ured Grude, Ulica dr. Franje Tuđmana 85, Grude;

Područni ured Ljubuški, Zrinsko Frankopanska b.b., Ljubuški;

Područni ured Posušje, Domovinskog rata 3, Posušje;

Područni ured Široki Brijeg, Matije Gupca broj 2, Široki Brijeg.

 

Članak 15.

 

Područni uredi su dijelovi Zavoda i nemaju svojstvo pravne osobe.

Područni  uredi  Zavoda  obavljaju  poslove  iz  djelatnosti  Zavoda   sukladno  općim  aktima  Zavoda, te  su   pri  službenoj  korespodenciji  dužni  navesti  naziv  i  sjedište  Zavoda te  naziv  i sjedište područnog  ureda.

 

Članak 16.

 

Djelatnici Područnih ureda nalaze se u radnom odnosu sa Zavodom kao poslodavcem.

Ravnatelj Zavoda potpisuje ugovor o radu s djelatnikom područnog ureda uz suglasnost Upravnog vijeća Zavoda.

 

 

VII. TIJELA ZAVODA

 

1. Upravno  vijeće

 

Članak 17.

 

Zavodom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće Zavoda  se sastoji od devet članova. Članove  Upravnog  vijeće  Zavoda  imenuje Vlada  na prijedlog Ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi, i to:

– tri člana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja

– dva člana iz reda poslodavaca

– četiri člana iz reda zdravstvenih djelatnika.

 

Članak 18.

 

Predsjednika Upravnog vijeća Zavoda imenuje Vlada prilikom imenovanja ostalih članova Upravnog vijeća Zavoda.

Predsjednik  Upravnog  vijeće  Zavoda  predstavlja  Upravno  vijeće  Zavoda, saziva  i  rukovodi  sjednicama   Upravnog  vijeće  Zavoda, potpisuje  akte  koje  donosi  Upravno  vijeće  Zavoda, te  obavlja  i  druge  poslove  u  skladu  s  odredbama  poslovnika  o  radu  Upravnog  vijeća  Zavoda.

 

Članak 19.

 

Upravno vijeće Zavoda  obavlja sljedeće  poslove:

1. donosi  statut Zavoda  uz  suglasnost  Skupštine  Županije  Zapadnohercegovačke

2. donosi  poslovnik  o  radu  Upravnog   vijeća  Zavoda

3. donosi   financijski plan i završni račun Zavoda

4. donosi pravilnik o radu

5. donosi pravilnik o plaćama, naknadama plaća i ostalim pravima djelatnika

6.donosi pravilnik  o  radu  liječničkih  povjerenstava  iz  nadležnosti  Zavoda

4. donosi  program  rada  i  razvoja  Zavoda

5. donosi odluku o promjeni ili proširenju djelatnosti  Zavoda

6. donosi  i  druge  opće  akte  koje  nisu  u  ovlastima  Ravnatelja  Zavoda

7. donosi odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima u kojim se odlučuje o pojedinim pravima  djelatnika Zavoda

8. odlučuje  o  nabavi  i  prodaji  osnovnih  sredstava  Zavoda

9. odlučuje  o  investicijskim  ulaganjima  u  prostorne  kapacitete

10. odlučuje  o  korištenju  zajmova  i  kredita  za  investicijska  ulaganja

11. odlučuje  o  izvješćima  ravnatelja  Zavoda

12. odlučuje  o  sklapanju ugovora i sporazuma o stjecanju, raspolaganja i otuđivanju nekretnina

13. odlučuje o raspodjeli  i  usmjeravanju  dobiti  Zavoda

14. imenuje  i  razrješava  povjerenstva  i  druga  tijela  predviđena  općim  aktima

15. vrši  i  druge  poslove  koji  su  u  ovlastima   Upravnog  vijeća  Zavoda  sukladno  odredbama  posebnih  propisa.

Rad Upravnog vijeća bliže je uređen odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda.

 

 

2. R a v n a t e l j

 

Članak 20.

 

Ravnatelj  Zavoda   organizira i rukovodi poslovanjem Zavoda, te  predstavlja  i  zastupa  Zavod, sukladno  odredbama  ovog  Statuta.

 

Članak 21.

 

Za ravnatelja Zavoda može biti imenovana osoba koja, osim općih  uvjeta iz Zakona, ispunjava i sljedeće posebne  uvjete:

– završen  sveučilišni  diplomski  studij (VSS), te

– radno iskustvo od najmanje pet godina nakon stjecanja VSS.

 

Članak 22.

 

Ravnatelja  Zavoda  imenuje i razrješava Vlada na prijedlog Ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije  Zapadnohercegovačke.

Mandat  ravnatelja  Zavoda  traje  4 (četiri)  godine  od  dana  imenovanja  i  može  biti  ponovno  biran  za  istu  poziciju.

 

 

Članak 23.

 

Ravnatelj  Zavoda  je  u  radnom  odnosu  u  Zavodu, te  u  okviru  Zavoda  ostvaruje  sva  prava  i  obveze  iz  radnog  odnosa, ako  zakonom  ili  ugovorom  nije  drukčije  propisano.

Međusobna  prava  i  obveze  ravnatelja  Zavoda  i  Zavoda  uređuju  se  ugovorom, kojeg  u  ime  Zavoda  potpisuje  predsjednik  Upravnog  vijeća  Zavoda.

 

 

Članak 24.

 

Ravnatelj Zavoda obavlja sljedeće poslove :

– zastupa  Zavod  u  postupcima  pred  sudovima, upravnim  i  drugim  državnim  tijelima  i pravnim  osobama  s  javnim  ovlastima,

– zastupa  Zavod  u  pravnom  prometu – sklapa  poslovne  ugovore u  ime  i  korist  Zavoda

– donosi  Pravilnik  o  unutarnjem  ustrojstvu  i  sistematizaciji  radnih  mjesta  uz  suglasnost  Vlade

– donosi Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica

– donosi Pravilnik o knjigovodstvu

-donosi Pravilnik o kućnom redu

-donosi ostale opće akte koji po svom sadržaju spadaju u nadležnost ravnatelja Zavoda

– odlučuje o nabavi i prodaji sredstava o investicijskim ulaganjima, radovima održavanja prostorija, izvan nadležnosti Upravnog vijeća u okvirima ovlaštenja iz ovog Statuta

– organizira stručni rad Zavoda

– stara se o primjeni financijskih propisa u poslovanju,

– pokreće postupak usuglašavanja i donošenja općih akata Zavoda

– predlaže osnove poslovne politike

– predlaže program rada Zavoda

– stara se o izvršavanju odluka Upravnog vijeća

– sklapa ugovore o radu s uposlenicima Zavoda

– raspoređuje uposlenike na radna mjesta

– donosi odluke o pojedinačnim pravima i obvezama djelatnika iz radnih odnosa

– obavlja ostale poslove iz djelokruga svog rada.

 

 

Članak 25.

 

Ravnatelj Zavoda je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja Zavoda.

Ravnatelj Zavoda je odgovoran za stručan rad Zavoda koji organizira i vodi sukladno odredbama Statuta i drugih općih akata.

 

 

Članak 26.

 

Ravnatelj Zavoda može imenovati radne, odnosno stručne grupe za izradu elaborata, analiza, prijedloga, stručnih mišljenja neophodnih za ostvarivanje svoje funkcije.

Ravnatelj Zavoda uposlenicima izdaje naloge za izvršenje određenih poslova.

 

 

Članak 27.

 

Ravnatelj Zavoda može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je imenovan u slučajevima i pod uvjetima predviđenim Zakonom.

Istom odlukom kojom razrješuje ravnatelja dužnosti, do imenovanja novog ravnatelja po propisanoj proceduri, Vlada imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda.

Vršitelj dužnosti ravnatelja Zavoda ima iste ovlasti i dužnosti kao ravnatelj Zavoda.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova ravnatelja predviđene ovim Statutom.

3. Zamjenik  ravnatelja Zavoda

 

 

Članak 28.

 

Ravnatelj  Zavoda  ima  zamjenika. Zamjenik  ravnatelja  Zavoda  zamjenjuje  ravnatelja  Zavoda  u   slučaju  njegove  spriječenosti  sa  svim  ovlastima  i  odgovornostima  u  obavljanju  poslova  ravnatelja  Zavoda.

 

Članak 29.

 

U  pogledu  uvjeta  za  imenovanje  osobe  zamjenika  ravnatelja  Zavoda, radnog  odnosa, međusobnih  prava  i  obveza  između  zamjenika  ravnatelja i  Zavoda, postupka  imenovanja  i  razrješenja, u  pogledu mandata,  primjenjuju  se  odredbe  ovog  Statuta  koje  se  odnose  na  ravnatelja  Zavoda, osim   ako  posebnom  odlukom  nije  drukčije  određeno.

 

 

VIII. OPĆI AKTI ZAVODA

 

Članak 30.

 

Opći  akti  Zavoda  su  Statut, poslovnici, pravilnici, odluke, naputci i zaključci kojima   se  uređuju  ustrojstvo Zavoda, organizacija rada i poslovanja, te ostala pitanja značajna za obavljanje djelatnosti Zavoda.

Iznimno, opći  akt  Zavoda  može  imati  neki  drugi  naziv  ako  je  to  posebnim  propisom  određeno.

Statut  je  temeljni  opći  akt  Zavoda. Statut  donosi  Upravno  vijeće  Zavoda  uz  suglasnost  Skupštine  Županije  Zapadnohercegovačke.

Statut  se  objavljuje  u  „Narodnim  novinama  Županije  Zapadnohercegovačke“  nakon  pribavljanja  suglasnosti  od  strane  Skupštine  Županije  Zapadnohercegovačke.

 

Članak 31.

 

Svi  ostali  akti  Zavoda  moraju  biti   u  skladu  s  odredbama  Statuta.

 

 

Članak 32.

 

Postupak  donošenja  općeg  akta  pokreće  se  dostavljanjem prijedloga  istoga akta tijelu  nadležnom  za  donošenje  tog  akta.

Pravo  predlaganja  općih  akata  Zavoda  imaju  Upravno  vijeće  Zavoda, pojedinačno  svi  članovi  Upravnog  vijeća  Zavoda te ravnatelj  Zavoda.

 

Članak 33.

 

Opći akti stupaju na snagu najranije   dan  poslije  objave  na  oglasnoj  ploči, odnosno  web  stranici  Zavoda, izuzev  Statuta  koji  stupa  na  snagu  dan  nakon  objave  odluke Skupštine  Županije  Zapadnohercegovačke  o  davanju  suglasnosti  na   isti.

 

Članak 34.

 

Tumačenje pojedinih odredbi Statuta i općih akta daju donositelji akta.

 

 

IX. IMOVINA, FINANCIRANJE  I  FINANCIJSKO  POSLOVANJE ZAVODA

 

 

Članak 35.

 

Imovinu Zavoda čine stvari (nekretnine, pokretnine), dionice,  udjeli i  vrijedonosni  papiri, novčana  sredstva  i  potraživanja  koja  se  sukladno  posebnim  propisima  vode  u  javnim  i  drugim  evidencijama,  a  glase na  Zavodu, kao  i  sva  imovina  koja  se  ne  vodi  u  javnim  evidencijama,  a  koju  je  Zavod stekao  vanknjižno.

 

 

Članak 36.

 

Imovinom Zavoda tijela  Zavoda  raspolažu  u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, te  sukladno  odlukama  ovlaštenih  tijela  osnivača  Zavoda.

 

Članak 37.

 

Sredstva za rad i poslovanje Zavod ostvaruje :

– iz doprinosa iz plaća uposlenika koji su u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe

– iz doprinosa na prihod osoba koje obavljaju gospodarsku ili negospodarsku djelatnost osobnim radom

– iz doprinosa mirovina i invalidnina i drugih nadoknada iz MIO osiguranja

– iz doprinosa za neuposlene građane

– iz doprinosa koji se plaća na stalnu novčanu pomoć i za osobe smještene u ustanovama socijalne zaštite

– iz doprinosa iz prihoda od samostalne estradne djelatnosti, izdavanja ploča, audio i video kazeta i na ulaznice za organizaciju športskih, estradnih i drugih kulturnih javnih priredaba

– iz doprinosa za prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unaprjeđenja

– iz dodatnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

– iz doprinosa iz dohotka poljodjelstva, kao i zakupnine za poljodjelstveno zemljište

– iz doprinosa osoba koje same plaćaju doprinos

– iz nadoknada za zdravstvenu zaštitu članova obitelji djelatnika uposlenih u inozemstvu, inozemnih umirovljenika i članova njihovih obitelji

– iz sredstava proračuna županije, odnosno općine

– iz sredstava osobnog udjela osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite,

– iz prihoda od donacije, pomoći, pristojbi, kamata, dividendi i drugih prihoda.

 

Članak 38.

 

Ostvarivanje djelatnosti Zavoda te financijsko poslovanje utvrđuju se obračunima poslovanja Zavoda te izvješćima ravnatelja.

Obračuni poslovanja Zavoda donose se na vremensko razdoblje utvrđeno odredbama odgovarajućih zakona o financijsko – materijalnom poslovanju.

Ocjene poslovanja donosi Upravno vijeće Zavoda.

Izvješće o poslovanju Zavoda za pojedina razdoblja izrađuje i podnosi ravnatelj, a usvaja Upravno vijeće Zavoda.

 

 

Članak 39.

 

Promet novčanih sredstava Zavoda obavlja se preko jedinstvenog žiro računa.

Ravnatelj određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Zavoda.

 

 

Članak 40.

 

Eventualno ostvarena dobit iskazana po završnom računu usmjerava se za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda.

Pod razvojem djelatnosti u smislu odredbe iz prethodnog stavka podrazumijeva se ulaganje sredstava u nabavu opreme odnosno rekonstrukciju postojećeg prostora.

Odluku o usmjeravanju dobiti u razvoj djelatnosti Zavoda na prijedlog ravnatelja donosi Upravno vijeće Zavoda.

 

 

Članak 41.

 

Ukoliko Zavod u svom poslovanju iskaže gubitak, ravnatelj Zavoda je dužan osnivatelju podnijeti izvješće o stanju gubitka i uzrocima istog s prijedlogom za otklanjanje.

Ostvareni gubitak pokriva se prioritetno iz sredstava rezervi, a ukoliko ista nisu dostatna razliku pokriva osnivatelj iz vlastitih sredstava.

 

 

X. JAVNOST RADA

 

Članak 42.

 

Zavod u načelu posluje i radi javno.

Zavod  će  uskratiti  davanje  obavijesti, odnosno  uvid  u  dokumentaciju  sredstvima  javnog   priopćavanja, državnim  tijelima  i  drugim  pravni  i  fizičkim  osobama  ako  su  u  njima  sadržani  podaci  koji  ne  trebaju  biti  dostupni  trećim  osobama  sukladno  posebnim  propisima.

 

Članak 43.

 

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti, ili uvid u dokumentaciju Zavoda, sredstvima javnog priopćavanja može dati samo ravnatelj ili djelatnik kojeg on za to ovlasti.

 

 

XI. TAJNOST  PODATAKA

 

Članak 44.

 

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zavoda ili štetilo njegovom ugledu, odnosno interesu ili ugledu uposlenih djelatnika.

 

Članak 45.

 

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi djelatnici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatraju poslovnom tajnom.

 

Članak 46.

 

Poslovnom tajnom osobito se smatraju :

– dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom

– podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Zavodu

– mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti.

 

Članak 47.

 

Isprave ili podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti ravnatelj i osoba koju on ovlasti.

O čuvanju poslovne tajne neposredno brine ravnatelj Zavoda.

 

Članak 48.

 

Svi uposlenici Zavoda dužni su čuvati profesionalnu tajnu.

Povreda profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju profesionalne tajne neposredno brine ravnatelj Zavoda.

 

 

VIII. NADZOR NAD RADOM ZAVODA

 

Članak 49.

 

Nadzor nad financijskim poslovanjem Zavoda, pored mjerodavnih državnih službi obavljat će i mjerodavno tijelo osnivatelja.

Nadzor nad stručnim radom obavljat će mjerodavno tijelo Županije Zapadnohercegovačke.

Unutarnji nadzor nad stručnim radom organizacijskih jedinica i djelatnika provodi ravnatelj Zavoda.

 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 50.

 

Stupanjem  na  snagu  ovog  Statuta  prestaje  važiti  Statut  Zavoda (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 11/02, 17/07 ).

 

Članak 51.

 

Ovaj Statut objavit  će  se  u  “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”, a stupa na snagu dan  nakon  objave  odluke Skupštine  Županije Zapadnohercegovačke  o  davanju  suglasnosti  na  isti.

 

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

ZAVOD  ZA  ZDRAVSTVENO  OSIGURANJE

– UPRAVNO  VIJEĆE   –

Broj : UV-12-4- 2 /11

Grude, dana 26. rujna 2011. godine

 

 

 

PREDSJEDNIK

____________________

Zdravko  Bešlić