Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Ino osiguranje

Korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu

Za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu osigurane osobe Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH  mogu  koristiti usluge hitne medicinske pomoći na teret Zavoda, ako se ukaže potreba za istima.

Uvjeti i način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba prilikom privremenog boravka u inozemstvu regulirani su Ugovorom o socijalnom osiguranju koji je Bosna i Hercegovina potpisala s državom ugovornicom i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka  u inozemstvu („ Službene novine Federacija BiH, broj 31/02“).

Ostvarivanje prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu 

Pravo na ostvarivanje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu imaju sve osigurane osobe Zavoda koje prije odlaska u inozemstvo u nadležnom područnom uredu Zavoda osobno podnesu pismeni zahtjev za izdavanje tiskanice -Potvrda o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, odnosno dvojezična tiskanica.

Uz pismeni zahtjev potrebno je dostaviti tiskanicu Ocjena zdravstvenog stanja osigurane osobe, koju izdaje izabrani doktor medicine, odnosno medicine rada.

Ocjenu zdravstvenog stanja osigurane osobe izabrani doktor medicine, odnosno medicine rada izdaje na temelju neposrednog liječničkog pregleda, izvršenog uvida u zdravstveni karton i potrebne laboratorijske, RTG snimke i druge medicinske nalaze iz kojih se može pouzdano utvrditi zdravstveno stanje osigurane osobe.

Potvrda  o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezična tiskanica, sukladno članku 9. navedenog Pravilnika, može se izdati samo osiguranoj osobi za koju je prije odlaska u inozemstvo utvrđeno da ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od kroničnog oboljenja koje zahtjeva dulje liječenje i stalan nadzor doktora medicine, najduže do 30 dana u tijeku kalendarske godine.

Osigurana osoba Zavoda koja je koristila  zdravstvenu zaštitu u inozemstvu na temelju tiskanice- Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezične tiskanice i osobno platila troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti pismeni zahtjev nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja za nadoknadu navedenih troškova uz predočenje medicinske i računske dokumentacije s  prijevodom na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Dvojezične tiskanice, odnosno Potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, mogu se izdati i retrogradno, na zahtjev inozemnog nositelja socijalnog osiguranja, o čemu odlučuje  Liječnička komisija Zavoda ŽZH Grude.

U slučaju da osigurana osoba prije odlaska u inozemstvo nije pribavila potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, a osobno je podmirila  troškove zdravstvene zaštite, po povratku u mjesto prebivališta, nema pravo na naknadu istih. 

Korištenje zdravstvene  zaštite inozemnih osiguranika za vrijeme privremenog boravka na području ŽZH 

Osigurane osobe koje dolaze iz država s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen Ugovor o socijalnom osiguranju, hitnu zdravstvenu zaštitu koriste na temelju potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju je izdao inozemni nositelj osiguranja.

Kako bi u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvenu zaštitu preporučuje se po dolasku u mjesto boravka u područnom uredu Zavoda potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite zamijeniti za bolesnički list. Na temelju bolesničkog lista, inozemni osiguranik može koristiti usluge hitne medicinske pomoći, isključivo kod ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u opsegu predviđenom međunarodnim ugovorom.

Inozemni osiguranik je u obvezi plaćanja usluga participacije koja važe i za osigurane osobe države boravka.

U slučaju kad korisnik zdravstvenih usluga ne posjeduje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite, ugovorna zdravstvena ustanova putem svog nadležnog područnog ureda može zatražiti retrogradno izdavanje iste, a ako se potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite ne pribavi do završetka liječenja, ugovorna zdravstvena ustanova može naplatiti zdravstvene usluge  korisniku osobno. 

Sklopljene i ratificirane bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.zzozzh.com/images/doc/Sklopljeni i ratificirani bilateralni sporazumi o socijalnom osiguranju.pdf

SPORAZUM O NAČINU I POSTUPKU KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZVAN PODRUČJA

ŽUPANIJSKOG ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOME OSIGURANIK PRIPADA 

 www.zzozzh.com/images/doc/zupanijski_sporazum- ino.pdf