Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Pravo na porodiljnu naknadu – Novi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom u primjeni od 1. kolovoza 2016. godine

Porodiljna naknada

PRAVO NA PORODILJNU NAKNADU

Na prijedlog Ministarstva, zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, Skupština Županije Zapadnohercegovačke, na sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine, donijela je Zakon  o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom.

Izmjenom Zakona, propisano je da naknadu  plaće  za  žene-majke  koje  su  u  radnom  odnosu  kod  fizičkih  osoba  i  pravnih  osoba  privatnog  prava obračunava  i  isplaćuje  poslodavac, a Zavod  za   zdravstveno  osiguranje  Županije  Zapadnohercegovačke vrši povrat istih. Naime, poslodavac  koji  uredno  izmiruje  obvezu  uplate  doprinosa  na  plaću  za  obvezno  zdravstveno  osiguranje  prije  i  u  tijeku  korištenja  porodiljnog  dopusta  žene-majke, te  koji  nema  dugovanja  na  temelju obveznog  zdravstvenog  osiguranja, ima  pravo  na  povrat  isplaćenih  naknada  plaće  od  strane  Zavoda .

Zahtjev  za povrat isplaćenih naknada plaće podnosi  se u  roku od  godinu dana   od  dana  isplate  naknade  plaće,  s tim da  je  Zavod  dužan  izvršiti  povrat tih  sredstava  u  roku od  30  dana  od  dana  zaprimanja  zahtjeva  za  povrat.

Naknadu  plaće  za  žene-majke  koje  su  u  radnom  odnosu  kod  pravnih  osoba  javnog  prava (država, entitet, županija, grad, općina, javno  poduzeće, javna ustanova  i  dr. ) obračunava  i  isplaćuje  poslodavac  bez  prava  na  povrat  tih  sredstava  od  strane  Zavoda.

Postupak za ostvarivanje prava na porodiljne naknade provodi nadležni Centar za socijalni rad, koji nakon provedenog postupka po jedan primjerak rješenja dostavlja podnositeljici zahtjeva, poslodavcu i Zavodu koji imaju pravo  žalbe  na  isto.

Zavod će vršiti kontrolu isplate naknade  plaće, odnosno  povrat  tih  sredstava. Nadalje, Zavod će, ukoliko se  utvrdi da poslodavac uredno ne izmiruje zakonom utvrđene doprinose, da ima dugovanja po  temelju   sredstava  obveznog  zdravstvenog  osiguranja  iz prethodnog razdoblja, odnosno  da su  postojale  ili  su  nastupile  druge  okolnosti  koje sprječavaju isplatu  naknade  plaće, odnosno  povrat  istih,  obustaviti     povrat  naknade  plaće  i  o  tome   obavijestiti poslodavca  i  nadležni Centar za socijalni rad.

Zakon o izmjenama i dopunama  zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom, a koji se primjenjuje od 1. kolovoza 2016. godine, potom Naputak Zavoda o povratu porodiljnih naknada, PPN obrazac te potvrdu o plaći žene- majke koja je u radnom odnosu, možete preuzeti sa sljedećih poveznica.