Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

POPIS ODLUKA IZ PRETHODNIH GODINA

Broj: 01-37- 516-1/21
Grude, 22. 12. 2021. godine

Sukladno članku 28. stavak (4) i članku 21. stavak c), Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda objavljuje:

O b a v i j e s t

U skladu sa člankom 28. stavak (4) Zakona o javnim nabavama BiH, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke objavljuje informaciju da u skladu sa člankom 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH te Odlukom Upravnog vijeća Zavoda o pokretanju pregovaračkog postupka, provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu, broj: U-V-12-9-5-4/21. Predmet pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavijesti je pružanje usluga uvođenja i nadogradnje informatičkih aplikacije i to: za nadopunu zzo Medical aplikacije za evidentiranje sistematskih pregleda i prilagođavanje elektronskog medicinskog zdravstvenog kartona u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sukladno projektnom zadatku broj: 04-37-404/21, kojom će se osigurati bolja i kvalitetnija usluga u zdravstvenom sustavu, za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke.

Tenderska dokumentacija je dostupna na uvid u Zavodu za zdravstveno osiguranje ŽZH, Trg Herceg Bosne 1, Grude, tel. 039/661-482.


Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu bankarskih usluga za potrebe Zavoda


Broj: 01-37- 469 /21
Grude, 3. 12. 2021. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača “ FCT d.o.o“ a sukladno članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

ODLUKU
O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVE


Broj: 01-37- 446 /21
Grude: 16. 11. 2021. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.
za predmetnu nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2020./2021.


Broj: 01-37-430 /21
Grude; 10. 11. 2021.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog i tiskanog materijala


Broj: 01-37-338/21
Grude, 3. 9. 2021. godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

 za nabavu usluge pružanje održavanja informatičkog sustava u Zavodu


Broj: 01-37- 230 /21
Grude: 20. 5. 2021. godine

Sukladno članku 28. stavak (4) i članku 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda objavljuje:

Obavijest

U skladu sa člankom 28. stavak (4) Zakona o javnim nabavama BiH, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke objavljuje informaciju da u skladu sa člankom 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH te Odlukom Upravnog vijeća Zavoda o pokretanju pregovaračkog postupka, provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu broj: U-V-12-3-3-1/21 od 5. 2. 2021. godine.


Broj: 01-37-108/21
Grude, 3. 3. 2021.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Posušje Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-31-3-8/20 dana 20.11.2020. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-106 /21, od 2.3. 2021., članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA
I.
Za nabavu radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Posušje za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke


Broj: 01-37- 93 /21
Grude: 23. 2. 2021. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), a nakon objave konkurentskog postupka nabave namještaja za potrebe Područnih ureda Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-33-3-11/20 od 10. 12. 2020. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-90/21 od 19. 1. 2021. i članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA
za nabavu namještaja za potrebe Područnih ureda Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke


Broj: 01-37-48/21
Grude: 29. 1. 2021. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-35/21, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

 O D L U K U
o izboru najpovoljnijih ponuđača za LOT 1 i LOT 2

za „Nabavu odvjetničkih usluga za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke“


Broj: 01-37- 26 /21
Grude; 13. 1. 2021.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Ljubuški Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-30-3-7/20 dana 30.10. 2020. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-19/21 od 12. 1. 2020, članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA

za nabavu radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Ljubuški


Broj: 01-37- 25/21
Grude, 13. 1. 2021.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“    br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta  Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja
za nabavu računala i pisača


Broj: 01-37- 22 /21
Grude, 13. 1. 2021. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda


Plan nabava za 2021. godinu


31.12.2020.
Obavijest javne nabave / tendera

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, članak 6., stavak 2, objavljuje Javni poziv za nabavu odvjetničkih usluga.
Tenderska dokumentacija za javni poziv sadržana je u privitku.


Broj: 01-37-475/20
Grude, 15. 12. 2020. godine

Na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača „žalitelja „GRADPROM“ d.o.o. Srbac zastupanog po punomoćniku Antonić Mili, odvjetniku iz Banja Luke a sukladno članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

R J E Š E N J E

I.
Žalba ponuđača je osnovana, te se nalaže izmjena tenderske dokumentacije Povjerenstvu za nabavu.


Broj:   01-37-  392 /20
Grude,  30. listopada   2020. godine

OBAVIJEST O NABAVI

RADOVI NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI PODRUČNOG UREDA ZZO ŽZH PODRUČNI URED LJUBUŠKI


Broj: 01-37- 385 /20
Grude: 29. 10. 2020. godine
Na temelju članka 24. stavak a) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni
glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za javne nabave,
te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,
ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o dodjeli ugovora

I.

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave po pregovaračkom postupku
bez objavljivanja obavijesti  za dostavljanje ponuda za nabavu neophodnih radova, a koji su
nastali uslijed nepredvidivih okolnosti (tijekom izvođenja radova – loš kanalizacijski sustav,
uređenje prilaza zbog loše infrastrukture), a kao takvi dodatni radovi ne mogu zbog
tehničkih i ekonomskih razloga odvojiti od temeljnog ugovora bez većih nepogodnosti za
ugovorno tijelo, te se dodjeljuje ugovor Ponuditelju:
A3 d.o.o. Široki Brijeg, ponuda broj: 01-37-2042/20 od 16. 10. 2020. godine.


Broj: 01-37-361 /20
Grude: 8. 10. 2020. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2020./2021.


Broj: 01-37-360-1/20
Grude: 8. 10. 2020. godine

Sukladno članku 28. stavak 4, članku 24. stavak c), Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda objavljuje:

O b a v i j e s t


Broj: 01-37- 259 /20
Grude; 31. 7. 2020.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu uredskog i tiskanog materijala za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke


Broj: 01-37- 239 /20
Grude, 15. 7. 2020. godine

Na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača “D&SS d.o.o.“, Mostar,Blajburških žrtava 27a, zastupanog po opunomoćeniku odvjetniku Rafaela Ljubojević-Đurić advokat iz Gradiške a sukladno članku 24. Statuta za Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:


Broj: 01-37- 71 /20
Grude; 11. 2. 2020.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Široki Brijeg Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-26-8-11/19, dana 3.12.2019. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-64/20, od 7. 2. 2020, članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
O DODJELI UGOVORA


Broj: 01-37- 49/20
Grude: 29. 1. 2020. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-35/20, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:


Plan javnih nabava za 2020.


Broj: 01-37- 686/19
Grude: 31. 12. 2019. godine

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Postupak predviđen člankom 8. Zakona o javnim nabavama i Pravilnikom o
postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B zakona o javnim nabavama (,,Službeni glasnik BiH*, broj: 66/16)


Broj: 01-37- 634 /19
Grude, 12. 12. 2019. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Nakon provedenog konkurentskog postupka za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, broj: 1313-7-1-25/19 od 19. 11. 2019. godine, a na temelju preporuke i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-627/19 od 10. 12. 2019. godine, Povjerenstvo za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, za najpovoljnijeg ponuditelja po kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda” odabire:


Broj: 01-37-552/19
Grude: 30.10. 2019. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I.

Nakon provedenog konkurentskog postupka sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda za predmetnu nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2019./2020., postupak broj: 1313-7-1-24-3-7/19 od 11. 10. 2019. godine, a na temelju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-550/19 od 30. 10. 2019. godine za nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2019./2020., za najpovoljnijeg ponuđača odabire se:


Broj: 01-37-549 /19
Grude, 30. 10. 2019. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Broj: 01-37-353 /19
Grude, 1.8. 2019. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Široki Brijeg Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 1313-1-3-16-3-3/19, objavljenog dana 4.7.2019. godine, te temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-37-351/19, od 31.7.2019. godine, članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o odbijanju ponude i
poništenju postupka javne nabave


Broj: 01-37- 331 /19
Grude, 12. 7. 2019. godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za javne nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o dodjeli ugovora

I.
Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave po pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti  za dostavljanje ponuda za nabavu usluge uvođenja i nadogradnje informatičkih aplikacija, i to: usluga izrade aplikacija za prilagodbu svih aplikacija za izdavanje i korištenje pametnih kartica (SMART zdravstvenih iskaznica), a sve u cilju bolje zaštite podataka, smanjivanja pogrešaka te bržeg protoka pacijenata kao i drugih pogodnosti kojima će se osigurati bolja i kvalitetnija usluga u zdravstvenom sustavu, za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, te prilagodba aplikacije za pilot projekt za potrebe javnog zdravstva, a sve sukladno projektnom zadatku broj: 04-37-757/19, kao i drugih pogodnosti kojim će se osigurati bolja i kvalitetnija usluga u zdravstvenom sustavu, za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, te se dodjeljuje ugovor Ponuditelju: Crvena nit d.o.o.


Broj: 01-37- 268 /19
Grude: 11. 6. 2019. godine

Sukladno članku 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH (̋“Službeni glasnik BiH’“, broj: 39/14), Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke upućuje tvrtki Crvena nit d.o.o. Stobreč 21 311, Put Vrbovnika bb, Republika Hrvatska

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
kroz
PREGOVARAČKI POSTUPAK
BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVIJESTI


Broj: 01-37-245/19
Grude; 21. 5. 2019.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja


Plan javnih nabava za 2019

Izmjena plana javnih nabava za 2019


Broj: 01-37-531/18
Grude, 12. 12. 2018. godine
Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U
o dodjeli ugovora


Broj: 01-37- 470/18

Grude, 13. 11. 2018. godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja


Broj: 01-37-442/18

Grude: 31.10.2018. godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja


Broj:   01-37- 443-1/18

Grude:  31. 10. 2018. godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

o pokretanju pregovaračkog postupka


Broj:-37/355/18

Grude; 30. 8. 2018.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja


Broj: 01-37-335/18

Grude, 3. 8. 2018. godine

     Na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14),  rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača “Defter“ d.o.o, Sarajevo zastupanog po opunomoćeniku odvjetniku mr.sc. Adnanu Novo, a sukladno članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

R J E Š E N J E

o izmjeni tenderske dokumentacije  Povjerenstvu za nabavu.


Broj: 01-37- 325/18

Grude: 26.7. 2018.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja


Broj: 01-37-13/18

Grude: 8. 1. 2018. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-12/18, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

O DODJELI UGOVORA


Vrijednosni razredi Plana nabava za 2018. godinu.pdf


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2017. GODINU 


Broj: 01-37-504/17

Grude, 20. 12. 2017. godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora


Obavijest javne nabave / tendera

Grude 14. 12.  2017.

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Zakonu o javnim nabavama i Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, članak 7., stavak 2, objavljuje Javni poziv za nabavu usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama.

Tenderska dokumentacija za javni poziv sadržana je u privitku.


 Broj:   01-37-449-2/17

Grude:  24. 11. 2017. godine

Sukladno članku 28. stavak (4) i   članku 21. stavak c)  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t


Broj: 01-37- 430    /17

Grude: 7. 11. 2017. godine

    Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja


     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja


Broj: 01-37- 343 /17

Grude, 14. 9. 2017. godine

     Na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14),  rješavajući po žalbi na Tendersku dokumentaciju ponuđača Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo broj:01-37-3354/17 od 12.9. 2017.godine, a sukladno članku 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

R J E Š E N J E


Broj: 01-37-269/17

Grude, 11. 7. 2017. godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora


Grude; 22. 6. 2017.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

Broj: 01-37-225/17


Grude; 14. 6. 2017.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj:01-37-223/17, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

Broj:  01-37- 210-1/17


Grude,  7. 6. 2017. godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i članku 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t


Broj: 01-37- 178 /17

Grude, 17. 5. 2017.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2016. GODINU


Plan nabava za 2017.


Broj: 01-37-491 /16

Grude: 14. 12. 2016. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj: 01-37-485/16, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

O DODJELI UGOVORA


 Broj: 01-37-458 /16

Grude, 28. 11. 2016. godine

Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  d o n o s i:

O D L U K U o dodjeli ugovora


Obavijest javne nabave / tendera

Grude 14. 11 2016.

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Zakonu o javnim nabavama i Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, članak 7., stavak 2, objavljuje Javni poziv za nabavu usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama.

Tenderska dokumentacija za javni poziv sadržana je u privitku.


Broj: 01-37-442/16

Grude: 11.11.2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

Nakon provedenog konkurentskog postupka sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda broj:U-V-12-8-7-2/16 za predmetnu nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2016./2017


Broj:   01-37- 402-1/16

Grude:  11.10. 2016.godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t


Broj: 01-37-370 /16

Grude; 16.09.2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja


Broj: 01-37-275/16

Grude; 24.06. 2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja


Broj: 01-37-249/16

Grude; 03.06. 2016.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja


Broj: 01-37-209/16

Grude; 13. 5. 2016.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave broj:01-37-197/16, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

O DODJELI UGOVORA


 Broj: 01-37-159/16

Grude: 14. travnja 2016.god.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

nabava odvjetniikih usluga za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Zupanije

Zapadnohercegovaike

Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH, sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, članak 6., stavak 2, objavljuje Javni poziv za nabavu odvjetničkih usluga.

Tenderska dokumentacija za javni poziv sadržana je u privitku.


Broj: 01-37- 60 /16

Grude; 12.02.2016.godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave, te članka 24. Statuta Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora


 Plan javnih nabavki za 2016. godinu


Broj:   01-37- 17-1  /16

Grude:  20.01. 2016.godine

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

U skladu sa člankom 28. stavak 4. Zakona o javnim nabavama BiH, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke objavljuje informaciju da u skladu sa člankom 21. stavak c) Zakona o javnim nabavama BiH, te Odluke Upravnog vijeća Zavoda o pokretanju pregovaračkog postupka  provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu br. U-V-12-1-10-1/15. Predmet pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavijesti su pružanje usluge  preuzimanja medicinskih podataka iz SKB Mostar i njihovo unošenje u digitalne kartone pacijenata – osiguranika Zavoda, čime će se liječnicima olakšati pristup medicinskim podacima i samim tim poboljšati medicinska usluga, a ujedno smanjiti trošak pacijentima (zbog odlaska pacijenata po nalaze u SKB Mostar), te  trajnijeg čuvanja medicinske dokumentacije, kao i drugih pogodnosti kojim će se osigurati bolja i kvalitetnija usluga u zdravstvenom  sustavu,  za osiguranike sa prostora Županije Zapadnohercegovačke.

Tenderska dokumentacija je dostupna na uvid u Zavodu za zdravstveno osiguranje ŽZH Trg Herceg-Bosne 1, Grude, tel. 039/661 – 482.


Plan javnih nabavki za 2016. godinu


Broj: 01-37-344 /15

Grude; 2.12.2015.godine

     Na temelju članaka 21. stavak c) i 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), dostavljenih Zapisnika i preporuke Povjerenstva za nabave, te članka 24. Statuta Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora

I.

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave po pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti  za dostavljanje ponuda za „Nabavu usluga dostave-elektronskog preuzimanja medicinske dokumentacije osiguranika  iz informatičkih baza SKB Mostar


Broj: 01-37-325 /15

Grude; 19.11.2015.godine

     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

I.

Nakon provedenog konkurentskog postupka sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda: broj:U-V-12-52-1/15  od  15.10.2015. godine,  za predmetnu nabavu cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2015/2016


Broj:   01-37- 306-1/15

Grude:  03.11 .2015.god.

Sukladno članku 28. stavak 4. i   članku 21. stavak c),  Zakona o javnim nabavama BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te članku 24. Statuta   Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda  objavljuje:

O b a v i j e s t

U skladu sa člankom 28. stavak 4. Zakona o javnim nabavama BiH, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke  objavljuje informaciju da, u skladu sa člankom 21. stavak c), Zakona o javnim nabavama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu “usluge elektronskog preuzimanja medicinske dokumentacije osiguranika  iz informatičkih baza SKB Mostar i pohranjivanje istih u baze ZZO ŽZH-a za osiguranike sa prostora ŽZH“ za potrebe Zavoda  za zdravstveno osiguranje ŽZH,  sa ponuđačem  ERICSSON NIKOLA TESLA d.d  Zagreb.


Broj: 01-37-227/15

Grude; 02.09.2015.godine

    Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja

za nabavu goriva za potrebe vozila Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke


Broj: 01-37-159/15

Grude, 1.6. 2015. godine

Na temelju članaka 90. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), članka 5. stavka 2., alineja b)., Pravilnika o postupku izravnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14), te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/11), ravnatelj Zavoda donosi:

O D L U K U

o izboru ponuđača za nabavu higijenskih potrepština


Broj: 01-37-119/15

Grude; 05.05.2015.godine

    Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta za Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ravnatelj Zavoda d o n o s i:

O D L U K U

o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog i tiskanog  materijala


Broj: 01-37-96/15

Grude, 15.04. 2015. godine

Na temelju članaka 90. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/11), ravnatelj Zavoda donosi:

O D L U K U

o izboru ponuđača za nabavu tonera za potrebe Zavoda


 OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2015. GODINU


 PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU