Javne nabavke

Broj: 01-37- 2895 -3/ 22Grude: 14. lipnja 2022. godine Na temelju članaka 70. i 100. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave konkurentskog zahtjeva nabave radova ugradnje i instalacije sustava grijanja i hlađenja u direkciji...