Javne nabavke

Broj: 01-37-5988-6/22Grude, 30. 12. 2022. godine Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, te članka 24. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,...