Javne nabavke

Broj: 01-37-108/21Grude, 3. 3. 2021.godine Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Posušje Zavoda za zdravstveno osiguranje...