Javne nabavke

Broj: 01-37-353 /19Grude, 1.8. 2019. godine Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ br.39/14), a nakon objave otvorenog postupaka nabave radova na adaptaciji i rekonstrukciji Područnog ureda Široki Brijeg Zavoda za zdravstveno...