Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

JAVNI POZIV svim ljekarnama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Broj: 01-37-440-1/21
Grude, 18. studenog 2021. godine

Na temelju članka 19. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: UV-12-4-2/11 od 26. rujna 2011. godine („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 12/11), i Odluke Upravnog vijeća Zavoda broj: U-V-12-9-6 /21 od 26.listopada 2021. godine, a u svezi sa člankom 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ŽZH („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/13 i 21/17), uz pribavljeno Mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke broj:08-326/21 od 17.studenog 2021.godine, raspisuje:

JAVNI POZIV

svim ljekarnama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije
Zapadnohercegovačke

 1. PREDMET UGOVARANJA

Usluge izdavanja lijekova osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Zavod) koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

Imaju sve ljekarne koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:6 /21, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 40/10), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/13 ,21/17 i 23/20), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 46/10 i 75/13) i koje sukladno člancima 52., 53. i 54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke posjeduju rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke o ispunjavanju propisanih uvjeta iz navedenih članaka, te drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

 1. SADRŽAJ PRIJAVE
 2. Opći podaci i dokazi:

a) Za ljekarnu zdravstvenu ustanovu:
-Naziv i točna adresa ljekarne, broj telefona i faxa te podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje;

 • naziv i adresa svih organizacijskih jedinica ljekarne zdravstvene ustanove te podaci o rukovoditelju koji je odgovaran za stručni rad u ljekarni;

b) Naziv i adresa ljekarne u privatnoj praksi, broj telefona i faxa te podaci o vlasniku ljekarne u privatnoj praksi;

c) Rješenje o registraciji, odnosno Rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke o ispunjavanju propisanih uvjeta glede prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme;

d) Uvjerenje Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke da se ljekarna vodi u Registru zdravstvenih ustanova Županije Zapadnohercegovačke;

e) Uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacijski broj;

f) Potvrda nadležne porezne uprave o izmirenim obvezama poreznog obveznika s popisom djelatnika;

g) Potvrda Uprave za neizravno oporezivanje BiH o izmirenim obvezama po osnovu neizravnih poreza;

h) Ispis dobavljača s priloženim zaključenim ugovorima o kontinuiranom snabdijevanju lijekovima;

i) Potvrda Centralne banke Bosne i Hercegovine o otvorenim računima i potvrda banke o solventnosti u posljednjih godinu dana (za svaki račun prijavitelja).

j) Uvjerenje nadležnog suda kojim se dokazuje da u kaznenom postupku nije izrečena pravomoćna presuda odgovornoj osobi u pravnoj osobi kojom je prijavitelju na Javni poziv izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti proizvodnje i prometovanja medicinskih sredstava;

k) Odluka o radnom vremenu ljekarne u svim organizacijskim oblicima;

l) Preslika ugovora o radu za uposlene u ljekarni u svim organizacijskim jedinicama;

m) Preslika prijava uposlenih osoba na MIO/PIO i ZZO (preslika obrasca prijave na poreznu upravu)

Priložena dokumentacija predviđena točkama d), f) i g) ne smije biti starija od 3 mjeseca.

 1. Uvjeti za obavljanje ljekarničke djelatnosti za magistra farmacije i farmaceutske tehničare iz članka 33. Zakona o ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 40/10):

a) Preslika diplome fakulteta za zvanje magistra farmacije;

b) Preslika svjedodžbe odgovarajuće srednje škole zdravstvenog smjera za zvanje farmaceutski tehničar;

c) Dokaz o položenom stručnom ispitu djelatnika;

d) Preslika licence za magistra farmacije i farmaceutske tehničare;

e) Preslika ugovora o radu u navedenoj ljekarni.

Napomena:

Presliku diplome fakulteta za zvanje magistra farmacije, odnosno svjedodžba odgovarajuće srednje škole zdravstvenog smjera za zvanje farmaceutski tehničar te dokaz o položenom stručnom ispitu trebaju dostaviti ljekarne koje se prvi put prijavljuju na javni poziv,odnosno ljekarne koje su od dana zaključenja prethodnog ugovora primile u radni odnos nove djelatnike.

Pored navedenog, ponuditelji trebaju dostaviti i sljedeću izjavu:

 • da prihvaćaju izdavanje lijekova na recept osiguranim osobama Zavoda s pozitivne Liste lijekova po cijenama utvrđenim Listom lijekova;
 • da prihvaćaju odgođeno plaćanje po ispostavljenim fakturama do 90 dana;
 • da prihvaćaju sve izmjene i dopune pozitivne Liste lijekova u smislu Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke;
 • da prihvaćaju osigurati dežurstvo u ljekarni po nalogu Ministarstva rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke;

Sva tražena dokumentacija treba biti dostavljena u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

 1. DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Obrazac prijave i primjerak ugovora može se preuzeti u prostorijama Zavoda, Trg Herceg-Bosne 1, Grude, svakim radnim danom od 8 do 14 sati, ili na web stranici Zavoda, www.zzozzh.com.

Prijavu dostaviti osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu Zavoda, Trg Herceg Bosne 1, 88340 Grude, s naznakom „Prijava po pozivu, ne otvarati“. Prijave moraju biti zapečaćene s naznakom adrese i kontakt telefona.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 1. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

Poziv za podnošenje prijava ostaje otvoren do 3. prosinca 2021. godine.

Po dostavljanju dokumentacije iz točke 3. ovog Poziva, ljekarne će zaključiti ugovor na razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Mogućnost ugovaranja otvorena je tijekom cijele godine. Ukoliko ste zainteresirani za nastavak poslovne suradnje u kontinuitetu, potrebno je da se prijavite na Javni poziv do

 1. prosinca 2021. godine. Za ljekarne koje se registriraju nakon isteka roka navedenog u Javnom pozivu, ugovorna prava i obveze počinju teći od dana dostave dokumentacije, te potpisa obiju ugovornih strana.
 2. OSTALE ODREDBE

Ugovorne ljekarne dužne su u najkraćem roku obavijestiti Zavod o statusnim promjenama (pripajanje ljekarne, osnivanje novih poslovnih jedinica, depoa, prestanak rada ljekare, gašenje poslovnih jedinica) u radu ugovorne ljekarne.

Sklapanjem Ugovora, ljekarna postaje ugovorna ljekarna te će obvezno istaknuti na vidnom mjestu natpis: „Ugovorna zdravstvena ustanova“. Isto tako, ugovorna ustanova je dužna na vidnom mjestu istaknuti Listu lijekova Zavoda, te radno vrijeme ljekarne i ljekarničkih jedinica.

Zavod ne snosi troškove ljekarne u postupku Javnog poziva, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti svaku prijavu, poništiti Javni poziv ili odbiti sve prijave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

 

R A V N A T E L J
Vilson Crnjac, dipl. iur.

Prilozi: