Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

JAVNI POZIV svim ljekarnama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Broj: 01-37-601-1 /19
Grude, 27. studenoga 2019. godine

Na temelju članka 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/13 i 21/17 ), članka 9. Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o osnovama, kriterijima i mjerilima za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a financiraju se iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-665/05-34 te Odluke Upravnog vijeća Zavoda broj: U-V-12-40-8/19 od 7. studenoga 2019. godine, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke raspisuje:

JAVNI POZIV

svim ljekarnama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije
Zapadnohercegovačke

 1. PREDMET UGOVARANJA

Usluge izdavanja lijekova osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Zavod) koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

Imaju sve ljekarne koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 40/10, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/13 i 21/17), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 46/10 i 75/13) i koje sukladno člancima 52., 53. i 54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke posjeduju rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke o ispunjavanju propisanih uvjeta iz navedenih članaka, te drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

 1. SADRŽAJ PRIJAVE
 2. Opći podaci i dokazi:

a) Naziv i točna adresa ljekarne, broj telefona i faxa te podaci o rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad u ljekarni te podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje;

b) Popis ljekarničkih jedinica, ogranaka i depoa s adresama i brojevima telefona te podaci o rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad;

c) Rješenje o registraciji, odnosno Rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke o ispunjavanju propisanih uvjeta glede prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme;

d) Uvjerenje Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke da se ljekarna vodi u Registru zdravstvenih ustanova Županije Zapadnohercegovačke;

e) Uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacijski broj;

f) Potvrda nadležne porezne uprave o izmirenim obvezama poreznog obveznika; te potvrda Uprave za neizravno oporezivanje BiH o izmirenim obvezama po osnovu neizravnih poreza;

g) Ispis dobavljača s priloženim zaključenim ugovorima o kontinuiranom snabdijevanju lijekovima;

h) Potvrda Centralne banke Bosne i Hercegovine o otvorenim računima i potvrda banke o solventnosti u posljednjih godinu dana (za svaki račun prijavitelja).

Priložena dokumentacija predviđena točkama d), f) i h) ne smije biti starija od 3 mjeseca.

 1. Uvjeti za obavljanje ljekarničke djelatnosti za magistra farmacije i farmaceutske tehničare iz članka 33. Zakona o ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 40/10):

a) Preslika diplome fakulteta za zvanje magistra farmacije;

b) Preslika svjedodžbe odgovarajuće srednje škole zdravstvenog smjera za zvanje farmaceutski tehničar;

c) Dokaz o položenom stručnom ispitu djelatnika;

d) Preslika licence za magistra farmacije i farmaceutske tehničare;

e) Preslika ugovora o radu u navedenoj ljekarni.

Napomena:

Preslika diplome fakulteta za zvanje magistra farmacije, odnosno svjedodžba odgovarajuće srednje škole zdravstvenog smjera za zvanje farmaceutski tehničar te dokaz o položenom stručnom ispitu trebaju dostaviti ljekarne koje su od dana zaključenja prethodnog ugovora primile u radni odnos nove djelatnike.

Pored navedenog, ponuditelji trebaju dostaviti i sljedeću izjavu:

 • da prihvaćaju izdavanje lijekova na recept osiguranim osobama Zavoda s pozitivne Liste lijekova po cijenama utvrđenim Listom lijekova;
 • da prihvaćaju odgođeno plaćanje po ispostavljenim fakturama do 90 dana;
 • da prihvaćaju sve izmjene i dopune pozitivne Liste lijekova u smislu Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Sva tražena dokumentacija treba biti dostavljena u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

 1. DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Obrazac prijave i primjerak ugovora može se preuzeti u prostorijama Zavoda, Trg Herceg-Bosne 1, Grude, svakim radnim danom od 8 do 14 sati, ili na web stranici Zavoda, www.zzozzh.com.

Prijavu dostaviti osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu Zavoda, Trg Herceg Bosne 1, 88340 Grude, s naznakom „Prijava po pozivu, ne otvarati“. Prijave moraju biti zapečaćene s naznakom adrese i kontakt telefona.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 1. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

Poziv za podnošenje prijava ostaje otvoren do 17. prosinca 2019. godine.

Po dostavljanju dokumentacije iz točke 3. ovog Poziva, ljekarne će zaključiti ugovor na razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Mogućnost ugovaranja otvorena je tijekom cijele godine. Ukoliko ste zainteresirani za nastavak poslovne suradnje u kontinuitetu, potrebno je da se prijavite na Javni poziv do 17. 12. 2019. godine. Za ljekarne koje se registriraju nakon isteka roka navedenog u Javnom pozivu, ugovorna prava i obveze počinju teći od dana dostave dokumentacije, te potpisa obiju ogovornih strana.

 1. OSTALE ODREDBE

Sklapanjem Ugovora, ljekarna postaje ugovorna ljekarna te će obvezno istaknuti na vidnom mjestu natpis: „Ugovorna zdravstvena ustanova“. Isto tako, ugovorna ustanova je dužna na vidnom mjestu istaknuti Listu lijekova Zavoda, te radno vrijeme ljekarne i ljekarničkih jedinica.

Zavod ne snosi troškove ljekarne u postupku Javnog poziva, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti svaku prijavu, poništiti Javni poziv ili odbiti sve prijave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

Ravnatelj
Vilson Crnjac, dipl. iur.

Javni poziv, obrazac prijave te prijedlog ugovora, možete preuzeti sa sljedeće poveznice.