Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za zaključivanje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018. godinu

Broj: 01-37-453 /17

Datum: 28. 11. 2017. godine

Na temelju članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11), članka 9. Odluke Vlade ŽZH o osnovama, kriterijima i mjerilima za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a financiraju se iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-665/05-34, Uredbe o obujmu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba  na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 19/11), Odluke Upravnog vijeća Zavoda broj:U-V-12-18-5/17 od 17.studenog 2017.godine,   Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke raspisuje: 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za zaključivanje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018. godinu

 

 

I.  UGOVORNO TIJELO

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, Trg Herceg Bosne 1, 88 340 Grude (u daljnjem tekstu: Zavod).

II.  PREDMET UGOVARANJA

Izrada i isporuka ortopedskih i drugih pomagala, koja se sukladno Uredbi  o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 19/11).

Pomagala koja su predmet ugovaranja sastavni su dio Uredbe  o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 19/11) i pojedinačno su navedena u dokumentaciji Javnog poziva.

 

III.  PRAVO NA USPOSTAVLJANJE UGOVORNOG ODNOSA

Sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u Registar proizvođača medicinskih sredstava i prometnici medicinskim sredstvima na malo na koje se primjenjuju odredbe Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima (“Službeni glasnik BiH“, broj: 58/08), odredbe Pravilnika o medicinskim sredstvima (“Službeni glasnik BiH”, broj: 04/10). Pravo sklapanja ugovornog odnosa imaju pravne  i fizičke osobe koje imaju suglasnost Agencije za lijekove i medicinska sredstva za distribuciju predmetne nabave, za sredstva  koja se mogu naći u slobodnoj prodaji sukladno Odluci/ rješenju Agencije za lijekove i medicinska sredstva. 

Prijava se dostavlja za svaku maloprodajnu lokaciju (specijaliziranu trgovinu na malo medicinskim sredstvima) za pomagala s klasom medicinskih sredstava utvrđenom u Rješenju za obavljanje prometa na malo medicinskim sredstvima, odnosno za grupu pomagala iz Rješenja o upisu u Registar medicinskih sredstava, kojima je dozvoljeno prometovanje na teritoriju BIH.

Ukoliko se prijava podnosi za više poslovnih jedinica, opća dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku, a ostali podaci iz Javnog poziva se dostavljaju za svaku od maloprodajnih lokacija.

IV.  SADRŽAJ PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo na tiskanici za prijavu na Javni poziv, a ista se može preuzeti na web stranici Zavoda   www.zzozzh.com

Prijava mora sadržavati:

1. Pravilno i potpuno popunjen prijavni obrazac, ovjeren potpisom i pečatom odgovorne osobe Prijavitelja;

2. Pravilno i potpuno popunjenu tablicu 1. koja će biti sastavni dio ugovora *

3. Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u kojem su registrirani, kojim se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabave –  aktualni izvod iz sudskog registra ili dokaz iz odgovarajućeg drugog registra koji se vodi sukladno pozitivnim pravnim propisima, te suglasnost Agencije za lijekove i medicinska sredstva za distribuciju predmetne nabave;

 

4. Uvjerenje Federalnog zavoda za statistiku o dodjeli ID broja;

5. Uvjerenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti;

6. Dozvole nadležnih tijela za promet medicinskih pomagala:

– za proizvođača medicinskih sredstava – Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva o upisu u Registar proizvođača medicinskih sredstava,

– za veletrgovca medicinskih sredstava – Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva o upisu u Registar veletrgovaca medicinskih sredstava,

– za pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet medicinskih sredstava na malo – Rješenje nadležnog ministarstva ili drugog tijela uprave o ispunjavanju uvjeta u pogledu prostora, opreme i kadra za rad specijalizirane trgovine na malo, sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

7. Uvjerenje nadležnog Suda kojim se dokazuje da u kaznenom postupku nije izrečena pravomoćna presuda odgovornoj osobi u pravnoj osobi  kojom je Prijavitelju na Javni poziv izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti proizvodnje i prometovanja medicinskih sredstava;

8. Uvjerenje nadležnog Suda ili tijela uprave kod kojeg je Prijavitelj registriran, a kojim se dokazuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

9. Potvrda nadležne Porezne uprave F BiH o izmirenim poreznim obvezama i doprinosima (mirovinsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti) s popisom uposlenih, te potvrda Uprave za neizravno oporezivanje BiH o izmirenim obvezama po osnovi neizravnih poreza;

10. Potvrda Centralne banke Bosne i Hercegovine o otvorenim računima i potvrda banke o solventnosti u posljednjih godinu dana (za svaki račun Prijavitelja);

11. Listu pomagala koju Prijavitelj namjerava izrađivati/isporučivati osiguranim osobama, te za iste dostaviti katalog (koji sadrži minimalno: naziv proizvoda, naziv proizvođača, tehničku specifikaciju i opis materijala od kojih je pomagalo izrađeno, uputu za uporabu i kolor fotografiju pomagala), te dostaviti jamstveni rok i rok za popravak;

12. Za svako medicinsko sredstvo/ortopedsko pomagalo koje Prijavitelj namjerava isporučivati osiguranim osobama, potrebno je priložiti Rješenje o upisu u registar medicinskih sredstava BiH i autorizaciju/ovlaštenje za prometovanje medicinskim sredstvom/ortopedskim pomagalom izdano od strane proizvođača ili nositelja dozvole/Rješenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, ukoliko svoja prava prenosi na drugu pravnu osobu;

Uz naprijed navedeno, Prijavitelj treba dostaviti i sljedeće Izjave kojima prihvaća:

1. Obvezu pridržavati se odredbi Uredbe o obujmu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba  na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 19/11), Naputka donesenog na temelju navedene Odluke, općih akata Zavoda kojima će se regulirati postupak i način ostvarivanja prava na ortopedska pomagala, kao i drugih zakonskih i podzakonskih propisa;

2. Odredbe Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i eventualne izmjene i dopune navedene Odluke o visini sudjelovanja Zavoda;

3. Kako ovlašteni kontrolori Zavoda mogu kontinuirano i u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, vršiti kontrolu primjene zaključenih ugovora sukladno Pravilniku o kontrolama provođenja zaključenih ugovora sa davateljima zdravstvenih usluga, ljekarnama i isporučiteljima medicinskih sredstava;

4. Odgođeno plaćanje po ispostavljenim fakturama do 90 dana;

5. Izjavu kojom se ugovorni dobavljač obvezuje postupati po članku 13. Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 41/12);

6. Faktura za isporučena ortopedska pomagala iz maloprodaje mora nositi datum isporuke odnosno preuzimanja ortopedskog pomagala;

7. Dostavljanje faktura u nadležni Područni ured Zavoda, sa svim prilozima/potvrdama koje su realizirale osigurane osobe s područja općine u kojem je sjedište područnog ureda Zavoda;

8. Obveznu edukaciju korisnika/osiguranika Zavoda o pravilnoj uporabi pomagala/medicinskog sredstva;

9. Servisirati isporučena pomagala koja su predmet ugovora i u razdoblju trajanja ugovornog jamstvenog roka otkloniti nastali kvar ili izvršiti zamjenu tehnički neispravnog pomagala;

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili kao ovjerena kopija i ne smije biti starija od 30 dana.

Dokumentacija mora biti uvezana tvrdim uvezom/ukoričena, s popisom sadržaja, a svaka priložena stranica mora biti numerirana, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe prijavitelja, uključujući i stranicu sa sadržajem.

*Tablicu 1. iz točke 2. ovog Javnog poziva treba popuniti i dostaviti u word formatu na CD-u zajedno s ostalom dokumentacijom.

Tablica je sastavni dio Javnog poziva, a pravilno popunjena, potpisana i ovjerena tablica će biti sastavni dio ugovora.

Tablicu sa ostalom dokumentacijom treba dostaviti uz popunjen i ovjeren prijavni obrazac.

V.  DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Prijava se dostavlja osobno na protokol Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, Trg Herceg Bosne 1, 88 340 Grude ili preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu:

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, Trg Herceg Bosne 1, 88 340 Grude, s naznakom „Prijava na Javni poziv za zaključivanje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala za 2018. godinu“.

Prijave moraju biti zapečaćene, s upisanim nazivom, adresom i kontakt telefonom Prijavitelja.

Prijavitelj određuje način dostave prijave i snosi rizik nepravodobnog dostavljanja iste.

U prijavi je obvezno priložiti dokumentaciju i privitke tražene ovim Javnim pozivom.

Rok za dostavljanje prijava ostaje otvoren zaključno sa danom 14. 12. 2017. godine.

O rezultatima Javnog poziva svi Prijavitelji će biti izviješteni putem e-maila.

Po dostavljanju dokumentacije iz ovog Poziva, zaključiti ugovor na razdoblje do  od 1. 1. 2018. god. do 31. 12. 2018. godine.

Mogućnost ugovaranja otvorena je tijekom cijele godine. Ukoliko do navedenog roka ne dostavite potrebnu dokumentaciju, prava i obveze po ugovoru počinju teći dostavom dokumentacije i potpisom obiju ugovornih strana.

 

VI.  ZAKLJUČIVANJE I TEMELJNI ELEMENTI UGOVORA

Prijaviteljima koji ispune uvjete iz Javnog poziva, bit će ponuđeno zaključivanje ugovora na razdoblje do 31. 12. 2018

 

. godine, a kojim će se regulirati:

– predmet  ugovora (vrsta, način i obujam izrade/isporuke ortopedskih pomagala),

– međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana,

– rok, način plaćanja i fakturiranja,

– cijena ortopedskih pomagala,

– trajanje i raskid ugovora,

– kaznene odredbe u slučaju povrede ugovornih odredbi,

– rok isporuke pomagala,

– tehničke specifikacije pomagala,

– ostale odredbe.

VII.  OSTALE ODREDBE

Zavod ne snosi troškove Prijavitelja u postupku po Javnom pozivu, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti svaku prijavu – ponudu prije zaključivanja ugovora, poništiti Javni poziv i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema Prijavitelju.

Prijave s netočnim podacima i podacima koji ne odgovaraju stvarnom stanju, kao i nepotpune, nepravilno numerirane, uvezane i nepravodobno dostavljene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom zainteresirani subjekti/prijavitelji se mogu obratiti Zavodu.

Zavod zadržava pravo da tijekom godine promjeni način i visinu sufinanciranja određenih ortopedskih i drugih pomagala, kao i način nabave pojedinih ortopedskih i drugih pomagala. 

Autorizacija, odnosno pravo pravnog subjekta koji je registrirao pomagalo, može se dati drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi  koji će njime prometovati na način kako je opisano u točki 12. P

oglavlja IV ovog Poziva.

Ugovoreni isporučitelj na kojega je preneseno pravo prometovanja vrši i fakturiranje prema Zavodu.

                                                                                          

R A V N A T E L J

Vilson Crnjac, dipl. iur.  

 

www.zzozzh.com/images/doc/2017/javni poziv za ortopedska i druga pomagala za 2018.godinu.docx

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Obrazac prijave.doc

www.zzozzh.com/images/doc/2017/Tablica_sa _Podacima_ za_pomagala.doc

www.zzozzh.com/images/doc/2017/lista ort pom.doc