Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Javni poziv ljekarnama u ŽZH za dostavljanje prijava za 2017. godinu

Broj: 01-37-464/16

Grude, 1. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine ŽZH“ br:3/13), članka 9. Odluke Vlade ŽZH o osnovama, kriterijima i mjerilima za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a financiraju se iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, br. 01-665/05-34, te Odluke Upravnog vijeća Zavoda broj: U-V-12-11-6/16 od 14. 11. 2016. godine, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke raspisuje

 

JAVNI POZIV

svim ljekarnama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

 

1. PREDMET UGOVARANJA

Usluge izdavanja lijekova osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Zavod) koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja

2. PRAVO SUDJELOVANJA

Imaju sve ljekarne koje ispunjavaju uvjete propisane  Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine FBiH“, br.40/10, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 3/13),  Zakonom o zdravstvenoj zaštiti F BiH („Službene novine F BiH“, br. 46/10 i 75/13), i koje sukladno članku 52., 53. i 54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ŽZH posjeduju Rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH o ispunjavanju propisanih uvjeta iz navedenih članaka, te drugim zakonskim i podzakonskim propisima. 

3. SADRŽAJ PRIJAVE

1. Opći podaci i dokazi:

a) Naziv i točna adresa ljekarne, broj telefona i faksa, te podaci o rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad u ljekarni i podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje;

b) Popis ogranaka i depoa s adresama i brojevima telefona i podaci o rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad;

c) Preslika Rješenja o registraciji, odnosno Rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH o ispunjavanju propisanih uvjeta glede prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme;

d) Uvjerenje Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi ŽZH da se ljekarna vodi u Registru zdravstvenih ustanova Županije Zapadnohercegovačke;

e) Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;

f) Potvrda nadležne porezne uprave o izmirenim obvezama poreznog obveznika;

g) Ispis dobavljača s priloženim zaključenim ugovorima o kontinuiranom snadbijevanju lijekovima.

Tražena dokumentacija pod točkama d) i f) ne smije biti starija od tri mjeseca.

2. Uvjeti za obavljanje ljekarničke djelatnosti za magistra farmacije i farmaceutske tehničare iz članka 33. Zakona o ljekarničkoj djelatnosti (“Službene novine F BiH, broj: 40/10):

a) preslika diplome fakulteta za zvanje magistra farmacije;

b) preslika svjedodžbe odgovarajuće srednje škole zdravstvenog usmjerenja za zvanje farmaceutski tehničar; 

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za svoje djelatnike;

d) preslika licence za magistra farmacije i farmaceutske tehničare;

       e) preslika ugovora o radu u navedenoj ljekarni.

 

Napomena:

Preslika diplome fakulteta za zvanje magistra farmacije, odnosno svjedočanstvo odgovarajuće srednje škole zdravstvenog usmjerenja za zvanje farmaceutski tehničar i dokaz o položenom stručnom ispitu trebaju dostaviti ljekarne koje su od dana zaključenja prethodnog ugovora primile u radni odnos nove djelatnike.  

Pored navedenog, ponuditelji trebaju dostaviti i sljedeću izjavu:

da prihvaćaju izdavanje lijekova na recept osiguranim osobama Zavoda s pozitivne Liste lijekova po cijenama utvrđenim Listom lijekova;

da prihvaćaju odgođeno plaćanje najmanje od 90 dana;

da prihvaćaju sve izmjene i dopune pozitivne Liste lijekova u smislu Odluke Vlade ŽZH.

Sva tražena dokumentacija treba biti dostavljena u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

4. DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Obrazac prijave i primjerak ugovora može se preuzeti u prostorijama Zavoda, Trg Herceg Bosne 1, Grude, svakim radnim danom od 08 do 14 sati, ili na web stranici Zavoda, www.zzozzh.com. 

Prijavu dostaviti osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj kuverti na adresu Zavoda, Trg Herceg Bosne 1, 88 340 Grude, s naznakom „ Prijava po Pozivu, ne otvarati!“.  Prijave  moraju biti zapečaćene s naznakom adrese i kontakt telefona.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

5. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

Poziv za podnošenje prijava ostaje otvoren do 15. 12. 2016. godine.

Po dostavljanju dokumentacije iz točke 3. ovog Poziva, ljekarne će zaključiti ugovor na razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2017. godine.

Mogućnost ugovaranja otvorena je tijekom cijele godine. Ukoliko ste zainteresirani za nastavak poslovne suradnje u kontinuitetu, potrebno je da se prijavite na Javni poziv do 15. 12. 2016.godine. Za ljekarne koje se registriraju nakon isteka roka navedenog u Javnom pozivu, ugovorna prava i obveze počinju teći od dana dostave dokumentacije, te potpisa obiju ugovornih strana.

6. OSTALE ODREDBE

Sklapanjem Ugovora, ljekarna postaje ugovorna ljekarna te će obvezno morati istaknuti na vidnom mjestu natpis: „Ugovorna zdravstvena ustanova“. Isto tako, ugovorna ustanova je dužna na vidnom mjestu istaknuti Listu lijekova Zavoda, te radno vrijeme ljekarne i ljekarničkih jedinica.

Zavod ne snosi troškove ljekarne  u postupku Javnog poziva, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti svaku prijavu, poništiti Javni poziv ili odbiti sve prijave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

 

 

Ravnatelj Zavoda

__________________

  Vilson Crnjac, dipl. iur.

 

Obavijest i obrazac prijave možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.zzozzh.com/images/doc/2016/Javni poziv za 2017.godinu.zip