Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

Odluka o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke na sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine usvojilo je Odluku o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica za naknadu plaće, visina naknade plaće, najviši i najniži iznos naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke , uvjeti za ostvarivanje prava na refundiranje  naknade plaće i obračun naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ili povrede, kada se ta naknada  isplaćuje na teret sredstava Zavoda. Postupak obrade zahtjeva za povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad u Zavodu uređuje se posebnim Naputkom. Naputak, Odluku te važeće obrasce možete preuzeti sa sljedećih poveznica.

Naputak o refundiranju naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Odluka o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Uputa Domovima zdravlja u ZZH o  načinu postupanja kod otvaranja bolovanja

Uputnica Prvostupanjskom liječničkom povjerenstvu

Nalaz ocjena i misljenje

RB obrazac

Potvrda o ostvarenoj plaći

Evidencijski list

Izvješće o privremenoj sprječenosti za rad – Prilog 3