Pon - Pet 07:00 - 15:00 039 661 483info@zzozzh.com

JAVNI POZIV ZA LJEKARNE

Na osnovi članka 9. Odluke Vlade ŽZH o osnovama, kriterijima i mjerilima za sklapanje ugovora s zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a financiraju se iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, br.:01-665/05-34, te Odluke Upravnog vijeća Zavoda broj: U-V-12-42-7/14 od 5.11.2014.godine, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke raspisuje;

JAVNI POZIV

svim ljekarnama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

 

1.PREDMET UGOVARANJA

Usluge izdavanja lijekova osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Zavod) koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja

2.PRAVO SUDJELOVANJA

Imaju sve ljekarne koje ispunjavaju uvjete propisane  Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine FBiH“, br.40/10, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 3/13),  Zakonom o zdravstvenoj zaštiti F BiH („Službene novine F BiH“, br.46/10 i 75/13), i koje sukladno članku 52., 53. i 54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ŽZH posjeduju Rješenje Ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH o ispunjavanju propisanih uvjeta iz navedenih članaka, te drugim zakonskim i podzakonskim propisima. 

3.SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava treba sadržavati:

a)Naziv i točna adresa ljekarne, broj telefona i faksa, te podaci o rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad u ljekarni i podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje;

b)Popis ogranaka i depoa s adresama i brojevima telefona i podaci o rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad;

c)Preslika rješenja o registraciji, odnosno rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH o  ispunjavanju propisanih uvjeta glede prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme 

d)Uvjerenje Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi ŽZH da se ljekarna vodi u Registru zdravstvenih ustanova Županije Zapadnohercegovačke

e)Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;

f)Potvrda nadležne porezne uprave o izmirenim obvezama poreznog obveznika.

Pored navedenog, ponuditelji trebaju dostaviti i sljedeću izjavu:

-da prihvaćaju izdavanje lijekova na recept osiguranim osobama Zavoda s pozitivne Liste lijekova po cijenama utvrđenim Listom lijekova;

-da prihvaćaju odgođeno plaćanje najmanje od 90 dana;

-da prihvaćaju sve izmjene i dopune pozitivne Liste lijekova u smislu Odluke Vlade ŽZH.

Tražena dokumentacija pod točkama d) i f) ne smije biti starija od tri mjeseca, a sva tražena dokumentacija treba biti dostavljena u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

4.DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Obrazac prijave i primjerak ugovora može se preuzeti u prostorijama Zavoda Trg Herceg-Bosne 1 Grude svakim radnim danom od 08-14 sati , ili na web stranici Zavoda www.zzozzh.com. 

Prijavu dostaviti osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj kuverti na adresu Zavoda, Trg Herceg Bosne 1, 88340 Grude, s naznakom „ Prijava po Pozivu, ne otvarati!“  Prijave  moraju biti zapečaćene s naznakom adrese i kontakt telefona.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

5.ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

Poziv za podnošenje prijava ostaje otvoren do 22.12.2014. godine.

Po dostavljanju dokumentacije iz točke 3. ovog Poziva ljekarne će zaključiti ugovor na razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine.

Mogućnost ugovaranja otvorena je tijekom cijele godine. Ukoliko ste zainteresirani za nastavak poslovne suradnje u kontinuitetu, potrebno je da se prijavite na javni poziv do 22.12.2014. godine. Ukoliko do navedenog roka ne dostavite potrebnu dokumentaciju, prava i obveze po ugovoru počinju teći dostavom dokumentacije i potpisom obiju ugovornih strana.

6.OSTALE ODREDBE

Sklapanjem Ugovora ljekarna postaje ugovorna ljekarna te će obvezno morati istaknuti na vidnom mjestu natpis: „Ugovorna zdravstvena ustanova“. Isto tako ugovorna ustanova je dužna na vidnom mjestu istaknuti  Listu lijekova Zavoda, te radno vrijeme ljekarne i ljekarničkih jedinica.

Zavod ne snosi troškove ljekarne  u postupku Javnog poziva, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti svaku prijavu, poništiti Javni poziv ili odbiti sve prijave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

Ravnatelj Zavoda

Vilson Crnjac, dipl.iur.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.zzozzh.com/images/doc/javnipozivzaljekarne2014.zip